آرشیو فرهنگی
فرمانده ناحیه سپاه زاهدان بیان کرد

سرهنگ سارانی گفت: در ماه مهربانی خدا در پویش نذر خون تعداد 57نفر از بسیجیان شرکت نمودند.